:::
Tad Form 萬用表單模組

點”線上表單列表“錯誤

discuss pic 2018-03-07 21:45:00
老師您好!
不知道為什麼線上新增表單都好好的,可是到線上表單列表就出現了錯誤的畫面
出現 Cannot use string offset as an array
這個要怎麼處理呢?php7.2的
感謝您~
  •  
    1) 螢幕快照 2018-03-07 下午9.39.28.png
discuss pic 2018-03-07 22:02:29
discuss pic 2018-03-07 22:12:02
所以目前除了降版本,不然就是等跟心了嘛QAQ
discuss pic 2018-03-07 22:15:07
:::

QR Code 區塊

QR Code

計數器

今天: 7979
昨天: 2905290529052905
總計: 2528184252818425281842528184252818425281842528184